Radikal transparens och förtroende

By autentiskledare / 21 september, 2017 / Uncategorized / No Comments

Ray Dalio

Ray Dalio är en investerare, entreprenör och grundare av Bridgewater Associates, världens största hedgefond. 2016 återtog Ray Dalio chefspositionen och under förevändningen att företaget blivit ”däst” och ineffektivt satte han igång en radikal omstrukturering av mötesgång och beslutsfattande. Principerna bakom den företagskultur som Dalio eftersöker har han samlat i en bok som heter just Principles och publiceras i dagarna. Bland annat är det förbjudet att baktala en kollega och det i sig kan vara skäl nog för uppsägning. Istället uppmanas de anställda att vara fullkomligt uppriktiga med hur de bedömer varandras prestationer och insatser och till sin hjälp har de en app som heter Dots. Syftet är att komma förbi prestige och dolda agendor, då dessa alltför oftast står i vägen för att ta kloka beslut.

Dots all-employees-at-the-meeting-had-dots-running-on-their-ipads-there-are-more-than-100-total-attributes-to-choose-from-and-measure-aspects-like-values-and-thinking

Dots, appen som de anställda på Bridgewater använder i möten för att i realtid skatta varandras prestationer.

Till skillnad från datorer kan människan endast hålla ett litet antal faktorer i huvudet simultant och de kriterier som aktualiseras i en given situation påverkas till stor del av både tid, sammanhang och känslor. Vi tar bättre beslut i grupp. Men bara om vi är öppna med vilket syfte och mål vi har med beslutet och öppet delar med oss av vår kännedom och kunskap. Beslutet påverkas även av gruppens mognad, dvs hur förtrogna och trygga personerna är med varandra.

Bridgewaters metod, att använda en app där mötesdeltagare i realtid skattar varandra utifrån en rad olika kriterier och motiverar det med en beskrivande text, anses kontroversiell på många håll. Resultatet av skattningarna och feedbacken är öppen för alla att se och samlas i stora matriser. Det finns ett antal fördelar med det, menar Dalio. En är att de anställda på Bridgewater tydligt kan se att för varje åsikt de själva lyfter fram finns det andra personer som är av en helt annan åsikt. Det ger de anställda valet att skifta fokus från att argumentera för sin egen åsikt till ett flerdimensionellt sätt att betrakta ett problem där fokus ligger på att tillsammans hitta objektiva kriterier som kan avgöra vilken åsikt som är bäst. En annan fördel är att det är lättare att ge de anställda uppdrag och roller som de är lämpade för samt att sätta ihop team med personer vars egenskaper kompletterar varandra. Dessutom används de samlade skattningarna över tid till att vikta olika personers input i beslutsfattandet. Beroende på hur du skattas kommer dina meriter ge dig en starkare röst i de frågor där du har visat dig kunnig. Detta baseras på meritokratiska värderingar som, till skillnad från en demokrati, inte automatiskt ger alla en lika stark röst. Istället förtjänar du din röst genom meriter.

D

 

Dots matris

Dots matris

Det är lätt att se ett antal fallgropar i metoden som Ray Dalio förespråkar men kontroversen är inte så stor som den verkar vid första anblick.  Vi har över de senaste femton åren utvecklat en rad olika marknader med kollaborativ konsumtion och kollaborativ ekonomi. Sajter som eBay, Airbnb, Kickstarter och TaskRabbit med flera har växt fram och många fler kommer. Inte bara tjänster, bostäder och prylar byter plats mellan användare av sajterna utan även bank och försäkringsväsendet har fått kollaborativa konkurrenter. Det finns en nyckelfaktor i dessa marknaders framgång och det är förtroende.

Förtroende kan byggas mellan individer över tid och genom att tilliten mellan dem prövas i många olika sammanhang. Förtroende bygger på transparens och kännedom om varandra. Både då det gäller styrkor och svagheter. Teknologi och algoritmer har gett oss möjlighet att skynda på processen där vi över tid lär känna varandra och bygger förtroende och det genom att vi numera använder oss av digitala feedback- och skattningssystem. Skattningssystemen bygger ihop data vi lämnar efter oss inte bara på den aktuella sajten utan hämtar även data från andra digitala nätverk. Sammantaget kan det ge oss en sannolik bild av vad vi kan förvänta oss av varandra trots att vi aldrig har träffats. Skattningssystemen bygger upp en bank av omdömen och algoritmer sätter dem samman och ger oss högre eller lägre trovärdighet beroende på antalet unika omdömen och medeltal på skattningsskalan. Dessa betyg förlitar vi oss på när vi sedan går in och gör affärer med varandra på de olika sajterna. Om du har högsta möjliga betyg på TaskRabbit (25) blir du en super rabbit och det gör att köparna av dina tjänster är beredd att betala mer om du utför uppdraget än om någon som har lägre betyg skulle göra det.

I de flesta sammanhang idag ombeds vi lämna omdöme efter en interaktion och syftet är både att skapa förtroende och att marknadsföra det förtroendet.

Radikal transparens kan också fungera som ett incitament för förbättring. Både en motivator och en kompass för vad vi behöver förändra för att öka vår trovärdighet. Öppen, konstruktiv och tydlig feedback mellan människor förstärker beteenden och fenomen som är funktionella i samarbetet och flera personer som samarbetar kan lösa problem som ingen människa på egen hand kan lösa.

 

 

Anna Frost

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrLinkedInPinterestEvernoteEmailShare